عمده فعالیتهای ما عبارتند از:

طراحی مدارات آنالوگ و دیجیتال


طراحی مدارهای مبتنی بر میکرو کنترلر AVR


طراحی مدارهای مبتنی بر میکرو کنترلر 8051


طراحی مدارهای مبتنی بر میکرو کنترلر PIC


طراحی مدارهای مبتنی بر میکرو کنترلر ARM


طراحی مدار چاپی


شبیه سازی مدارات با نرم افزار Pspice


شبیه سازی مدارات با نرم افزار Hspice

 


شبیه سازی مدارات با نرم افزار Proteus


شبیه سازی مدارات با نرم افزار Protel


شبیه سازی مدارات با نرم افزار AWR


شبیه سازی مدارات با نرم افزار Spectre


شبیه سازی مدارات با نرم افزار S-Edit


شبیه سازی مدارات با نرم افزار ADS


شبیه سازی مدارات با نرم افزار WorkBench


شبیه سازی مدارات با نرم افزار ETAP


شبیه سازی مدارات با نرم افزار PSCAD


انجام پروژه های COMSOL


انجام پروژه های Ansys


انجام پروژه های LabView


انجام پروژه های VHDL


انجام پروژه های Verilog


انجام پروژه های VHDL-AMS


انجام پروژه های Matlab


انجام پروژه های رباتیک


طراحی و چینش مدارات مجتمع آنالوگ و دیجیتال با Cadenceو L-Edit


نقشه کشی صنعتی برق با ePLAN و AutoCAD Electrical


انجام محاسبات روشنایی


انجام پروژه های TCAD


انجام پروژه های MEMS


انجام پروژه های مدار مجتمع


انجام پروژه های VLSI


انجام پروژه های کنترل صنعتی


برنامه نویسی PLC


برنامه نویسی #Cو SQL Server


برنامه نویسی Visual Basic.NET و SQL Server


برنامه نویسی Visual Cو SQL Server


طراحی سایتهای استاتیک و دینامیک


ترجمه تخصصی


آموزش کلیه نرم افزارهای تخصصی و کاربردی مهندسی برق و کامپیوتر


تدریس کلیه دروس مهندسی برق از هنرستان تا کارشناسی ارشد


برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

  تماس با ما

Tags:
Show other tags